Kleopasdagen

De Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-19)

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen.
Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.
Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan.
Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’
Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk.
Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen.
Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is.

Wat zijn Kleopasdagen?
Het is een retraite in volledige stilte waarin het gaat om groei in geestelijk leven en innerlijke genezing. In deze dagen mogen we ervaren dat het woord uit de Hebreeënbrief (4:12) werkelijkheid wordt ‘want het Woord van God is levend en krachtig… het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.’
Het Woord van God geeft niet alleen inzicht; het troost, bevrijdt en geneest bovendien.

In deze retraite is er dagelijks een gezamenlijk morgengebed, een avondmaalsviering en één uur ‘bidden rond het Woord’. Ook wordt er elke dag een inleiding gegeven.
De thema’s van de inleidingen zijn, o.a. de liefde van God, innerlijke genezing, vervulling met de Heilige Geest.

Bovendien ontvangt iedere retraitant dagelijks geestelijke begeleiding bij één van de teams. Van hen ontvang je teksten uit de Heilige Schrift voor persoonlijk gebed. Het is de bedoeling dat je elke dag drie tot vier maal één uur met behulp van de aangereikte bijbelteksten bidt en luistert naar wat God jou wil zeggen.
De stilte wordt ook tijdens de maaltijden voortgezet.

Tijdens de vieringen en het bidden rondom het Woord is er ruimte voor profetische/charismatische inbreng.
Op de laatste dag is er na het Heilig Avondmaal gelegenheid voor getuigenissen en het delen van ervaringen.
Deze viering wordt afgerond met de mogelijkheid om een persoonlijke zegen te ontvangen en/of het gebed om de vervulling met de Heilige Geest.

Wat is het bijzondere van deze retraites?
Je gaat – onder begeleiding – de diepte van de stilte in.
Je bent alleen en toch is er gemeenschap.
Je komt tot rust. In een veilige en liefdevolle omgeving worden muren van je hart afgebroken en kan de Geest in je werken. De Heer trekt zijn eigen spoor met jou.